برگزار شدن اولین جلسه دوره فن بیان و سخنوری در پردیس آزادی دانشگاه یزد