برگزاری سمینار دومینوی موفقیت با حضور پوریا مظفریان و علیرضا مطلبی