برگزاری اولین جلسه دوره فن بیان و سخنوری مدرس: هادی محمودی